portál uživatelů
softwarů Autodesk

BIM a Metrostav

Stavebnictví   |   BIM   |   BIM 360

Podívejte se, jak na tématiku BIM nahlíží Metrostav a jaké nástroje používají.

BIM a Metrostav

Metrostav: Přínos pro všechny účastníky stavby

Akciová společnost Metrostav si uvědomuje rezervy, které má současný způsob projektování, realizace a konečně i využívání staveb. V rámci zlepšování nabídky svých služeb začala pracovat v BIM. K tomu využívá několik nástrojů, které nabízí Autodesk, konkrétně se jedná o především o software Revit. Ten umožňuje parametrické 3D modelování a kreslení prvků při vytváření stavebních projektů. Správu projektových dat pak provádí pomocí programu BIM 360. Při celé řadě složitějších projektů se ve společnosti Metrostav velmi dobře uplatňuje nástroj Navisworks, který pomáhá výměně projekčních dat z různých aplikací. V neposlední řadě se využívá tento program při tvorbě výkazu výměr a dynamické vizualizace.

 

Vše v jednom projektu

V současné době se při přípravě a realizaci výstavbových projektů stále více využívají moderní technologie. I v tomto odvětví se objevují nové možnosti. Klasická projektová dokumentace sloužící jako podklad pro výstavbu je do značné míry limitována. I zásadní změny jsou často řešeny odděleně a z toho mnohdy vznikají vícepráce a vícenáklady. Jak upozorňuje Ing. Jaroslav Synek, vedoucí útvaru materiálů a technologií Metrostav, během celého procesu realizace stavby se objevují problémy s předáváním informací nashromážděných během jednotlivých fází stavby. Využívání informačního modelu budovy (BIM) je cestou, jak zmiňované problémy eliminovat.

Každý pracuje s aktuální verzí

Dokumentace, která je vedena v prostředí BIM, v sobě zahrnuje mnohem více informací než klasický projekt v papírové podobě. Jednodušší a rychlejší je také komunikace mezi těmi, kteří se na stavbě nějakým způsobem podílejí.

Projektovou dokumentaci vytvořenou nástrojem Revit mohou sdílet v daném okamžiku všichni účastníci stavby. Znamená to například, že technici na stavbě stále pracují s aktuální verzí projektu. Podobně i provedené kontroly kvality a změny, lze snadněji do dokumentace zanést.

Modelování průběhu stavby

V rámci přípravy stavby pracuje v některých případech společnost Metrostav s již hotovou dokumentací. Nástroj Navisworks značně usnadňuje a zkracuje tvorbu výkazu výměr. Metrostav využívá tento program také k plánování jednotlivých činností na stavbě. Harmonogram prací lze propojit s modelem stavby do takzvaného 4D modelu ukazujícího samotný vznik stavby. Výstupem na jedné straně může být ukázka řešení, která se prezentuje klientovi. Na straně druhé ale lze během tohoto procesu odhalit chyby a nedostatky v předpokládané koordinaci. Odstranění těchto kolizí a rizik ještě před začátkem vlastní stavby značně šetří čas a s tím spojené náklady.

 

Atraktivní prezentace

Investoři a koncoví zákazníci oceňují na prostředí BIM možnost vizualizace průběhu výstavby i konečné podoby nového objektu To umožňují nástroje Revit a v případě softwaru Navisworks se jedná dokonce o modelování samotného průběhu stavby. Program Navisworks je schopný zohlednit i množství investic, které bude investor vynakládat s pokračující stavbou. Pro klienty jsou takové možnosti prezentace velmi atraktivní. Pro investora je zajímavé, pokud mu stavební firma dokáže prezentovat jednotlivé kroky stavby.Jak společnost Metrostav potvrzuje, práce v prostředí BIM tak přináší určité výhodu i při tendrech.