portál uživatelů
softwarů Autodesk

Kulatý stůl na téma digitalizace stavebnictví

Stavebnictví   |   BIM

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci společností Autodesk, Metrostav a Sudop group

Kulatý stůl na téma digitalizace stavebnictví

Kolem sebe najdeme celou řadu nových technologií a trendů. Hovoří se o digitalizaci, internetu věcí, průmyslu 4.0 a stavebnictví 4.0. V případě realizace staveb je celý proces označovaný jako digitalizace poměrně na začátku. Pojďme se podívat, co tento proces přinese celému oboru.

 

Dlouhý a drahý proces stavby

Podle zástupců velkých stavebních společností dokáže české stavebnictví stále obstát v porovnání se zahraniční konkurencí. Jak ale připustil Roman Voráč, ředitel technického rozvoje společnosti SUDOP GROUP, objevují se některé problémy. „Mezi tyto problémy patří fakt, že schvalovací procesy i celý průběh stavby trvají poměrně dlouho, což je věcí legislativy,“ uvedl Roman Voráč a dodal, že při realizaci se stavební firmy setkávají také s nutnými vícepracemi, které výslednou cenu navyšují. Během stavby se totiž často řeší i problémy, které nebyly odhaleny během přípravy. Příkladem může být časová kolize jednotlivých stavebních úkonů, dílčí chyby v dokumentaci nebo fakt, že se nepracovalo s aktuálními informacemi. Jak vyčíslil Roman Voráč, dnešní projektová dokumentace tvoří kolem 3–5 % z investičních nákladů stavby. „Pokud se rozhodneme pro projektovou dokumentaci v modelu BIM, pak musíme počítat s navýšením nákladů u této položky asi o třetinu. V takovém případě to potom není 5 %, ale přibližně 7 % investičních nákladů,“ uvedl Roman Voráč. Podle něj to je cena za zkvalitnění a odstranění již zmíněných problémů, které se aktuálně řeší v pozdějších fázích stavby. To znamená vícenáklady odpovídající asi 30 % investičních nákladů. 2% navýšení nákladů na projektovou dokumentaci tak uspoří přibližně 30 % nákladů vynaložených v následné fázi.

Lepší práce s daty

„Během přípravy stavby i v průběhu její realizace se vytváří velké množství dat. Cílem digitalizace je především zlepšit práci s těmito daty,“ připomněl Roman Voráč. Jak doplnil Patrik Minks, manažer společnosti Autodesk, v současném stavebnictví se sice objevují moderní technologie, ovšem zdaleka ne všichni je plně využívají. „Postupně jsme se naučili vytvářet modely objektů, ale už nepracujeme s informacemi, které mohou být součástí těchto modelů,“ řekl. Při projektování a přípravě stavby se samozřejmě využívá práce počítačů. Mnohdy se ale pracuje s daty podobně jako v dobách, kdy se projektová dokumentace vytvářela výhradně v papírové podobě. „I na počítačích se ale zatím kreslí čáry i prostorové objekty, jako by se to dělalo u rýsovacího prkna. Moderní nástroje jsou schopné vytvářet prostorový model budoucí stavby. Momentálně využíváme tento model k tomu, abychom si objekt prohlédli z různých stran, případně uděláme řez. To ale není využití možností, které tento model poskytuje,“ upozorňuje Patrik Minks. V prostředí BIM totiž vzniká podoba stavby včetně podrobných informací pro jednotlivé účastníky stavby, jejich koordinaci apod. Dalším krokem digitalizace je lepší propojení jednotlivých oborů, které se na stavbě podílejí. To se týká nejen firem, které stavby projektují nebo realizují, ale i například státní správy povolující jednotlivé stavby apod. Zkušenosti společnosti Autodesk ukazují, že firmy, které si osvojily využívání prostředí BIM, oceňují výhody a rozhodně se nevrací k původnímu způsobu práce.

Efektivnější využití pracovníků

Jak přiznává Patrik Minks, úskalím staveb je komunikace mezi lidmi a sdílení informací. Jeden model stavby, stále aktuální a přístupný všem, dokáže komunikaci významně usnadnit.

Během stavby může dojít také k chybám, například kvůli kolizi. Zde je právě prostor pro moderní technologie a programy, které jsou schopné vytvářet časové modely zachycující jednotlivé fáze stavby a detekovat kolize. Tak je možné už během samotné přípravy stavby mnoho potenciálních problémů eliminovat.

Dalším krokem digitalizace je automatizovat činnosti, které mohou vykonávat počítače namísto odborných profesí (tvorba 2D plánů, podklady pro výkaz výměr apod.). S tím počítá i společnost Metrostav, která prostředí BIM již využívá. I při současné realizaci staveb se již uplatňují moderní technologie, ať už jsou to uvedené modely objektů, drony, nebo využívání GPS. Dalším krokem je propojení těchto dílčích technologií do jednoho celku.

Nalákat nové lidi i využít stávající

Jak připomíná Patrik Minks ze společnosti Autodesk, efektivní práce s daty a určitá míra automatizace doslova uvolní ruce stávajícím zaměstnancům, kterým ubyde práce s dohledáváním dat a překreslováním změn. Dostanou tak více prostoru pro činnosti, které mohou přinášet zisk. Investice do nových nástrojů znamená možnost efektivnějšího využívání stávajících zdrojů.

Digitalizace, která změní popisovaný obor na stavebnictví 4.0, může vyřešit i další problém českého stavebnictví. Tím je nedostatek kvalitních pracovníků a klesající úroveň absolventů škol. Stavebnictví využívající nejmodernější technologie má šanci stát se atraktivním oborem i z pohledu mladých lidí, kteří si volí své budoucí povolání.

Aktuálně platná koncepce vlády ČR předpokládá, že od roku 2022 by se všechny nadlimitní zakázky měly zadávat a tedy i zpracovávat pomocí prostředí BIM. Mnoho velkých i středních společností, které se podílejí na samotné realizaci, celou řadu potřebných technologií již využívá. Větší rezervy lze vidět u zadavatelů a investorů, ať už se jedná o státní správu, či soukromé společnosti.