portál uživatelů
softwarů Autodesk

GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Úvod

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 1.3.2020

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost TD SYNNEX Czech, s.r.o. (dále jen “TD SYNNEX”, “my”, “naši” nebo “nás”) zpracovává (např. shromažďuje, používá, ukládá, zpracovává, sděluje a vymazává) Vaše osobní údaje (jak jsou tyto termíny definovány v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů).

 

Správcem Vašich osobních údajů je:

 

TD SYNNEX Czech, s.r.o.

IČ: 40767701

se sídlem: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4

tel.: +420 225 299 111

fax: +420 225 299 007

email: privacy.cz@tdsynnex.com

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů také popisuje možnosti, které máte k dispozici v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností TD SYNNEX, kroky, které můžete učinit pro získání přístupu k Vašim údajům a způsoby, jak si můžete vyžádat opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů.

 

Toto prohlášení se použije na internetové stránky, aplikace a služby společnosti TD SYNNEX, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo s naším zpracováním osobních údajů shromážděných podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktuje prosím oddělení ochrany osobních údajů společnosti TD SYNNEX na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Které osobní údaje shromažďujeme

 

Osobní údaj je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě podle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. TD SYNNEX zpracovává zejména následující osobní údaje návštěvníků webových stránek:

 

E-mail

Cookies

Síťové identifikátory

 

Jak shromažďujeme osobní údaje

 

Přímo od Vás

 

TD SYNNEX může shromažďovat osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím internetových stránek a jiné vzájemné komunikace. Například když se u nás přihlásíte k zasílání upozornění či obchodních sdělení.

 

Máte také možnost poskytnout další volitelné osobní údaje (jako je např. telefon, jméno a příjmení). Dále shromažďujeme údaje návštěvníků našich webových stránek, jako je informace o doménách, ze kterých přichází na naši internetovou stránku, a údaje o tom, které konkrétní části našich webových stránek navštěvují.

 

Automatické shromažďování osobních údajů získaných v souvislosti s využíváním našich služeb

 

TD SYNNEX může automaticky shromažďovat osobní údaje pro obchodní účely, které mohou zahrnovat poskytování služeb zákazníkům, řízení služeb, které poskytujeme, dodržování zákonných požadavků a marketing našeho zboží a služeb.

 

Pokud navštívíte naše internetové stránky, automaticky obdržíme údaje o tom, jaké naše internetové stránky navštěvujete, a které webové prohlížeče používáte. Tyto údaje budou anonymně uloženy a využíváme je jen pro zlepšení našich internetových stránek a služeb nebo pro statistické účely.

 

TD SYNNEX také používá tzv. cookies, které nám pomáhají optimalizovat naše služby, jak je dále popsáno níže v sekci „Cookies a jiné podobné technologie“.

 

Jak používáme shromážděné osobní údaje

 

TD SYNNEX a poskytovatelé služeb jednající našim jménem mohou používat Vaše osobní údaje pro následující účely:

 

Poskytnutí, zachování, ochránění a zlepšování našich služeb;

Plnění právní povinnosti;

Ochrany našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran (jako je ochrana majetku, života a zdraví, kontrola kvality poskytovaných služeb, vymáhání právních nároků apod.)

Usnadnění, spravování, přizpůsobování a zlepšování našeho online prostředí;

Odpovídání na Vaše dotazy a splnění Vašich požadavků;

Pro naše obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, detekce a předcházení podvodům, zlepšování nebo změna našich služeb, identifikace trendů využití a provozování a rozšiřování naší obchodní činnosti;

Zasílání obchodních sdělení a komunikace o našem zboží, službách a událostech, o které byste mohli mít zájem, a to v souladu s příslušnými právními předpisy nebo na základě Vašeho souhlasu; a

Pokud TD SYNNEX převede vlastnictví nebo kontrolu nad jakoukoliv částí TD SYNNEX na třetí stranu, ať již v souvislosti s akvizicí, fúzí, reorganizací nebo jiným nakládáním se všemi nebo jakoukoliv částí našeho podniku, majetku nebo podílů či akcií (včetně převodu v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení), můžeme převést Vaše osobní údaje třetí straně za předpokladu, že použití Vašich osobních údajů třetí stranou bude podléhat příslušným právním předpisům.

 

Právním základem pro shromažďování a zpracování osobních údajů je jednak ochrana našich oprávněných zájmů či třetí strany (např. ochrana majetku, života a zdraví, kontrola kvality poskytovaných služeb, vymáhání právních nároků nebo nabízení našich služeb) a jednak též Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nebo plnění právní povinnosti.

 

Poskytnutí některých kategorií Vašich osobních údajů může být požadováno za účelem poskytnutí služeb TD SYNNEX. Pokud není požadovaný údaj poskytnut, nemusí Vám být umožněno použití našich služeb.

 

Marketingové účely

 

TD SYNNEX může používat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. TD SYNNEX Vás může oslovovat, například e-mailem nebo telefonicky, o rozsahu zboží a služeb podobných těm, jež jste si od nás objednali na základě oprávněného zájmu. TD SYNNEX Vás může též kontaktovat za účelem přímého marketingu na základě Vašeho výslovného souhlasu. Máte právo kdykoliv odmítnout, aby byly Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo) použity pro marketingové účely (právo vznést námitku proti zpracování) nebo případně odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li z Vaší strany pro tyto účely udělen). Tyto Vaše možnosti zdůrazníme vždy, když budete kontaktováni pro marketingové účely. Pokud nechcete, aby Vaše osobní údaje byly použity pro tyto účely, prosím, aktualizujte Vaše preference v nastavení Vašeho profilu nebo zašlete žádost na adresu privacy.cz@tdsynnex.com.

 

S kým sdílíme Vaše údaje

 

Naši zástupci, prodejci, dodavatelé, poradci, poskytovatelé marketingových služeb či jiných služeb včetně společností v rámci skupiny TD SYNNEX mohou obdržet nebo jim může být umožněn přístup k Vašim údajům včetně osobních údajů a informací o jejich použití, a to v souvislosti s jejich poskytováním služeb.

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat též:

 

V případě potřeby k (a) dodržování právních povinností; (b) přípravě odpovědí na žádosti veřejných nebo státních orgánů; (c) vymožení našich smluvních či jiných práv; (d) ochraně našich obchodních zájmů a ochraně našich/Vašich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku či třetích osob; a (e) vymáhání právních nároků nebo limitaci škody;

V případě potřeby jiným společnostem v rámci skupiny TD SYNNEX pro vnitřní obchodní účely. Například pro splnění Vašich požadavků, poskytování služeb zákazníkům a zlepšování našich produktů;

Pokud k tomu udělíte souhlas, tak údaje sdílíme s našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, obchodními partnery a s jinými třetími stranami pro jejich vlastní obchodní účely; a

Třetím stranám v souvislosti s vyjednáváním nebo v průběhu jednání o reorganizaci, fúzi, prodeji, společném podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání se všemi nebo některými částmi podniku, majetku nebo podílů či akcií (včetně převodu v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení).

 

Když TD SYNNEX do zpracování zapojí další poskytovatele služeb (třetí strany), předáváme jim Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely poskytování takových služeb. TD SYNNEX zaručuje, že takový poskytovatel chrání osobní údaje způsobem stanoveným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušnými právním předpisy na ochranu osobních údajů. Tito poskytovatelé služeb mohou být umístěny v jiných zemích, než je země Vašeho pobytu. Poskytovatelům je zakázáno používat Vaše osobní údaje pro jiné účely, než je poskytování služeb pro TD SYNNEX. Pokud je poskytovatel služeb umístěn v jiné zemi, než je země Vašeho pobytu, zaručujeme, že jsou zavedeny vhodné záruky k zajištění zákonného a bezpečného přenosu Vašich osobních údajů.

 

Přeshraniční přenos údajů

 

Přenos Vašich osobních údajů třetím stranám včetně společností v rámci skupiny TD SYNNEX se může uskutečnit na území, kde zákony a jiné právní předpisy neposkytují úroveň ochrany osobních údajů odpovídající zákonům platných ve Vaší zemi. Aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů u jejich příjemců, zavádíme vhodná opatření pro přenos v souladu s příslušnými právními předpisy. Například pokud jsou osobní údaje přenášeny z členského státu Evropského hospodářského prostoru/Evropské unie nebo Švýcarska do jiné země, která podle Evropské komise neposkytuje dostatečnou úroveň ochrany, zavádíme vhodné smluvní záruky, jako jsou vzorové doložky s těmito třetími stranami nebo používáme jiné vhodné záruky schválené Evropskou komisí. Dále, pokud tyto třetí strany zapojují dílčí zpracovatele, musí přenos Vašich osobních údajů těmto dílčím zpracovatelům podléhat stejným zárukám a standardům.

 

Obecné zásady zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a přenášeny v souladu se zavedenými zásadami TD SYNNEX a příslušnými právními předpisy.

 

Zásady TD SYNNEX, pokud se jedná o zpracování osobních údajů, jsou následující:

 

Osobní údaje budou zpracovány korektně a zákonným způsobem;

Osobní údaje budou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

Osobní údaje shromážděné TD SYNNEX budou relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou shromažďovány;

Osobní údaje shromážděné TD SYNNEX budou přesné, a kde je to potřeba, v přiměřeném rozsahu aktualizovány; a

Osobní údaje shromážděné TD SYNNEX budou shromažďovány v identifikovatelné podobě pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány.

 

Pokud TD SYNNEX bude zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, TD SYNNEX oznámí takovou změnu, včetně účelů, pro které budou osobní údaje nově zpracovávány, a uvede příjemce osobních údajů.

 

Cookies a jiné podobné technologie

 

Cookies Vám mohou poskytnout informace na míru při navštěvování internetových stránek. Cookies jsou textové soubory, které internetová stránka může posílat do Vašeho prohlížeče, a které jsou ukládány na Váš systém. Cookies můžete odmítnout, spravovat a vymazávat pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Některé internetové stránky používají cookies k zapamatování Vámi zvolených preferencí i při návratu na tyto internetové stránky. Soubory cookies ukládané na Vašem zařízení obsahují například informace o zemi, kterou jste si vybrali, nebo Vaše online nastavení pro návštěvu stránek. Cookies neukládají jména jednotlivců, emaily, adresy, čísla kreditních karet ani telefonní čísla. Stránky shromažďují neidentifikovatelné údaje od návštěvníků, které nám pomáhají poskytovat lepší služby zákazníkům. Například sledujeme domény, které lidé navštěvují, a měříme návštěvnost na internetových stránkách, ale děláme to tím způsobem, že údaje jsou neidentifikovatelné. TD SYNNEX používá tyto údaje k analýze trendů, vytváření statistik a zlepšování poskytování služeb zákazníkům.

 

Naše webové stránky využívají technologie (marketingového) retargetingu od služeb Google AdWords, Facebook, AddThis a LinkedIn. Naše webové stránky dále využívají služeb Google Analytics za účelem analýzy návštěvnosti. Pokud se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, využíváme také službu ActiveCampaign, která sleduje Váš pohyb na našich stránkách. Informace získané z cookies používaných pro tyto účely jsou zasílány poskytovatelům těchto služeb, kteří sídlí v USA (třetí zemi). Tyto společnosti nicméně splňují podmínky systému předávání osobních údajů mezi EU a USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield, čímž osvědčily, že dodržují relevantní principy ochrany soukromí stanovené v Privacy Shield dohodě.

 

Funkce sociálních sítí

 

TD SYNNEX poskytuje funkce sociálních sítí, které Vám umožňují sdílet údaje s Vašimi sociálními sítěmi a komunikovat s TD SYNNEX přes různé stránky sociálních sítí. Vaše užívání těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení Vašich údajů v závislosti na konkrétní dané funkci. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady a nastavení zpracování osobních údajů sociálních sítí, které používáte, abyste se ujistili, že rozumíte tomu, které údaje mohou být shromažďovány, použity a sdíleny těmito stránkami. Tyto funkce můžete kdykoliv zablokovat.

 

Bezpečnost osobních údajů

 

Dodržujeme veškeré zákonné požadavky a používáme přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, uveřejněním, změnami a zničením. TD SYNNEX Vás bude informovat v případě, že se dozvíme o narušení bezpečnosti Vašich osobních údajů (dle příslušných právních předpisů) uložených u nás nebo pro nás.

 

Přístup k osobním údajům

 

V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů můžete být oprávněni požadovat určité informace o osobních údajích, které jsme o Vás uložili; požadovat k nim přístup, žádat jejich opravu, doplnění, vymazání a přenos nebo požadovat omezení zpracování nebo podávat námitky proti zpracování; také máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.cz. Za účelem výkonu výše uvedených práv, nebo pokud máte nějaké otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Pokud potřebujete aktualizovat nebo změnit Vaše osobní údaje, můžete se přihlásit do svého účtu nebo nás kontaktovat na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

TD SYNNEX si vyhrazuje právo na odmítnutí žádosti o přístup nebo smazání osobních údajů v rozsahu, v jakém není přístup či smazání uloženo příslušnými právními předpisy.

 

Jako ochranu proti podvodným žádostem o přístup k osobním údajům si TD SYNNEX vyhrazuje právo ověřit Vaši totožnost tím, že bude vyžadovat dodatečné informace, které nám umožní potvrdit totožnost subjektu, který požádal o přístup, a to před tím, než umožníme přístup nebo provedeme jakékoliv změny.

 

Právo vznést námitky

 

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat na emailovou adresu: privacy.cz@tdsynnex.com. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme.

 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Doba uchovávání

 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není požadována nebo povolena příslušnými právními předpisy delší doba uchovávání.

 

Dodatečná ustanovení

 

Děti a mladiství

 

Vědomě neshromažďujeme údaje dětí (jak je tento termín definován příslušnými právními předpisy v dané zemi) a ani na ně necílíme naše webové stránky.

 

Váš souhlas a změny

 

Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán) na e-mailové adrese: privacy.cz@tdsynnex.com. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání Vašeho souhlasu také nemá vliv na zpracování, které je prováděno na jiném právním titulu, než je Váš souhlas (například pokud jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, splnění právní povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v příslušných právních předpisech).

 

TD SYNNEX může doplnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů o dodatečné informace týkající se konkrétního ujednání mezi námi a Vámi.

 

TD SYNNEX může čas od času podle svého uvážení změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna, aby bylo v souladu s naší aktuální obchodní praxí. Pokud změníme toto prohlášení o ochraně osobních údajů, informujeme Vás o tom zveřejněním aktualizace na příslušné internetové stránce.

 

Dodržování místních zákonů

 

Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je obecné informování o způsobech zpracování Vašich osobních údajů společnostmi TD SYNNEX. Místní zákony či jiné právní předpisy, které se vztahují na TD SYNNEX („místní zákony“), mohou vyžadovat vyšší standardy než toto prohlášení o ochraně osobních údajů; v takovém případě TD SYNNEX dodržuje platné místní zákony. Ke splnění konkrétních požadavků na ochranu osobních údajů dle místních zákonů mohou být přijata dílčí prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci jednotlivých jurisdikcí.

 

Citlivé osobní údaje

 

Pokud konkrétně nevyžadujeme nebo Vás nepožádáme o poskytnutí zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých osobních údajů), jak jsou tyto definovány příslušnými právními předpisy, žádáme Vás, abyste nám takové údaje neposílali. V případech, kdy můžeme vyžadovat nebo požadovat od Vás poskytnutí zvláštních kategorií osobních údajů, budeme je zpracovávat jen s Vaším výslovným souhlasem nebo za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

 

Dodržování

 

TD SYNNEX bude kontrolovat dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a pravidelně ověřovat, zda je přesné a úplné.

 

Pokud jste přesvědčení, že Vaše osobní údaje byly zpracovány nebo zveřejněny v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás prosím na adrese privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Otázky

 

Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, způsobů ochrany osobních údajů, našeho shromažďování nebo zpracovávání Vašich osobních údajů nebo chcete-li vykonat svá práva, neváhejte se na nás obrátit. Pokud Vás budeme potřebovat kontaktovat ohledně jakéhokoliv problému nebo události, která zahrnuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů, použijeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo doručovací adresu, jež máme k dispozici.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Úvod

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 1.3.2020

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost TD SYNNEX Czech, s.r.o. (dále jen “TD SYNNEX”, “my”, “naši” nebo “nás”) zpracovává (např. shromažďuje, používá, ukládá, zpracovává, sděluje a vymazává) Vaše osobní údaje (jak jsou tyto termíny definovány v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů).

 

Správcem Vašich osobních údajů je:

 

TD SYNNEX Czech, s.r.o.

IČ: 40767701

se sídlem: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4

tel.: +420 225 299 111

fax: +420 225 299 007

email: privacy.cz@tdsynnex.com

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů také popisuje možnosti, které máte k dispozici v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností TD SYNNEX, kroky, které můžete učinit pro získání přístupu k Vašim údajům a způsoby, jak si můžete vyžádat opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů.

 

Toto prohlášení se použije na internetové stránky, aplikace a služby společnosti TD SYNNEX, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo s naším zpracováním osobních údajů shromážděných podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktuje prosím oddělení ochrany osobních údajů společnosti TD SYNNEX na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Které osobní údaje shromažďujeme

 

Osobní údaj je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě podle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. TD SYNNEX zpracovává zejména následující osobní údaje návštěvníků webových stránek:

 

E-mail

Cookies

Síťové identifikátory

 

Jak shromažďujeme osobní údaje

 

Přímo od Vás

 

TD SYNNEX může shromažďovat osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím internetových stránek a jiné vzájemné komunikace. Například když se u nás přihlásíte k zasílání upozornění či obchodních sdělení.

 

Máte také možnost poskytnout další volitelné osobní údaje (jako je např. telefon, jméno a příjmení). Dále shromažďujeme údaje návštěvníků našich webových stránek, jako je informace o doménách, ze kterých přichází na naši internetovou stránku, a údaje o tom, které konkrétní části našich webových stránek navštěvují.

 

Automatické shromažďování osobních údajů získaných v souvislosti s využíváním našich služeb

 

TD SYNNEX může automaticky shromažďovat osobní údaje pro obchodní účely, které mohou zahrnovat poskytování služeb zákazníkům, řízení služeb, které poskytujeme, dodržování zákonných požadavků a marketing našeho zboží a služeb.

 

Pokud navštívíte naše internetové stránky, automaticky obdržíme údaje o tom, jaké naše internetové stránky navštěvujete, a které webové prohlížeče používáte. Tyto údaje budou anonymně uloženy a využíváme je jen pro zlepšení našich internetových stránek a služeb nebo pro statistické účely.

 

TD SYNNEX také používá tzv. cookies, které nám pomáhají optimalizovat naše služby, jak je dále popsáno níže v sekci „Cookies a jiné podobné technologie“.

 

Jak používáme shromážděné osobní údaje

 

TD SYNNEX a poskytovatelé služeb jednající našim jménem mohou používat Vaše osobní údaje pro následující účely:

 

Poskytnutí, zachování, ochránění a zlepšování našich služeb;

Plnění právní povinnosti;

Ochrany našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran (jako je ochrana majetku, života a zdraví, kontrola kvality poskytovaných služeb, vymáhání právních nároků apod.)

Usnadnění, spravování, přizpůsobování a zlepšování našeho online prostředí;

Odpovídání na Vaše dotazy a splnění Vašich požadavků;

Pro naše obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, detekce a předcházení podvodům, zlepšování nebo změna našich služeb, identifikace trendů využití a provozování a rozšiřování naší obchodní činnosti;

Zasílání obchodních sdělení a komunikace o našem zboží, službách a událostech, o které byste mohli mít zájem, a to v souladu s příslušnými právními předpisy nebo na základě Vašeho souhlasu; a

Pokud TD SYNNEX převede vlastnictví nebo kontrolu nad jakoukoliv částí TD SYNNEX na třetí stranu, ať již v souvislosti s akvizicí, fúzí, reorganizací nebo jiným nakládáním se všemi nebo jakoukoliv částí našeho podniku, majetku nebo podílů či akcií (včetně převodu v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení), můžeme převést Vaše osobní údaje třetí straně za předpokladu, že použití Vašich osobních údajů třetí stranou bude podléhat příslušným právním předpisům.

 

Právním základem pro shromažďování a zpracování osobních údajů je jednak ochrana našich oprávněných zájmů či třetí strany (např. ochrana majetku, života a zdraví, kontrola kvality poskytovaných služeb, vymáhání právních nároků nebo nabízení našich služeb) a jednak též Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nebo plnění právní povinnosti.

 

Poskytnutí některých kategorií Vašich osobních údajů může být požadováno za účelem poskytnutí služeb TD SYNNEX. Pokud není požadovaný údaj poskytnut, nemusí Vám být umožněno použití našich služeb.

 

Marketingové účely

 

TD SYNNEX může používat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. TD SYNNEX Vás může oslovovat, například e-mailem nebo telefonicky, o rozsahu zboží a služeb podobných těm, jež jste si od nás objednali na základě oprávněného zájmu. TD SYNNEX Vás může též kontaktovat za účelem přímého marketingu na základě Vašeho výslovného souhlasu. Máte právo kdykoliv odmítnout, aby byly Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo) použity pro marketingové účely (právo vznést námitku proti zpracování) nebo případně odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li z Vaší strany pro tyto účely udělen). Tyto Vaše možnosti zdůrazníme vždy, když budete kontaktováni pro marketingové účely. Pokud nechcete, aby Vaše osobní údaje byly použity pro tyto účely, prosím, aktualizujte Vaše preference v nastavení Vašeho profilu nebo zašlete žádost na adresu privacy.cz@tdsynnex.com.

 

S kým sdílíme Vaše údaje

 

Naši zástupci, prodejci, dodavatelé, poradci, poskytovatelé marketingových služeb či jiných služeb včetně společností v rámci skupiny TD SYNNEX mohou obdržet nebo jim může být umožněn přístup k Vašim údajům včetně osobních údajů a informací o jejich použití, a to v souvislosti s jejich poskytováním služeb.

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat též:

 

V případě potřeby k (a) dodržování právních povinností; (b) přípravě odpovědí na žádosti veřejných nebo státních orgánů; (c) vymožení našich smluvních či jiných práv; (d) ochraně našich obchodních zájmů a ochraně našich/Vašich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku či třetích osob; a (e) vymáhání právních nároků nebo limitaci škody;

V případě potřeby jiným společnostem v rámci skupiny TD SYNNEX pro vnitřní obchodní účely. Například pro splnění Vašich požadavků, poskytování služeb zákazníkům a zlepšování našich produktů;

Pokud k tomu udělíte souhlas, tak údaje sdílíme s našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, obchodními partnery a s jinými třetími stranami pro jejich vlastní obchodní účely; a

Třetím stranám v souvislosti s vyjednáváním nebo v průběhu jednání o reorganizaci, fúzi, prodeji, společném podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání se všemi nebo některými částmi podniku, majetku nebo podílů či akcií (včetně převodu v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení).

 

Když TD SYNNEX do zpracování zapojí další poskytovatele služeb (třetí strany), předáváme jim Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely poskytování takových služeb. TD SYNNEX zaručuje, že takový poskytovatel chrání osobní údaje způsobem stanoveným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušnými právním předpisy na ochranu osobních údajů. Tito poskytovatelé služeb mohou být umístěny v jiných zemích, než je země Vašeho pobytu. Poskytovatelům je zakázáno používat Vaše osobní údaje pro jiné účely, než je poskytování služeb pro TD SYNNEX. Pokud je poskytovatel služeb umístěn v jiné zemi, než je země Vašeho pobytu, zaručujeme, že jsou zavedeny vhodné záruky k zajištění zákonného a bezpečného přenosu Vašich osobních údajů.

 

Přeshraniční přenos údajů

 

Přenos Vašich osobních údajů třetím stranám včetně společností v rámci skupiny TD SYNNEX se může uskutečnit na území, kde zákony a jiné právní předpisy neposkytují úroveň ochrany osobních údajů odpovídající zákonům platných ve Vaší zemi. Aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů u jejich příjemců, zavádíme vhodná opatření pro přenos v souladu s příslušnými právními předpisy. Například pokud jsou osobní údaje přenášeny z členského státu Evropského hospodářského prostoru/Evropské unie nebo Švýcarska do jiné země, která podle Evropské komise neposkytuje dostatečnou úroveň ochrany, zavádíme vhodné smluvní záruky, jako jsou vzorové doložky s těmito třetími stranami nebo používáme jiné vhodné záruky schválené Evropskou komisí. Dále, pokud tyto třetí strany zapojují dílčí zpracovatele, musí přenos Vašich osobních údajů těmto dílčím zpracovatelům podléhat stejným zárukám a standardům.

 

Obecné zásady zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a přenášeny v souladu se zavedenými zásadami TD SYNNEX a příslušnými právními předpisy.

 

Zásady TD SYNNEX, pokud se jedná o zpracování osobních údajů, jsou následující:

 

Osobní údaje budou zpracovány korektně a zákonným způsobem;

Osobní údaje budou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

Osobní údaje shromážděné TD SYNNEX budou relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou shromažďovány;

Osobní údaje shromážděné TD SYNNEX budou přesné, a kde je to potřeba, v přiměřeném rozsahu aktualizovány; a

Osobní údaje shromážděné TD SYNNEX budou shromažďovány v identifikovatelné podobě pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány.

 

Pokud TD SYNNEX bude zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, TD SYNNEX oznámí takovou změnu, včetně účelů, pro které budou osobní údaje nově zpracovávány, a uvede příjemce osobních údajů.

 

Cookies a jiné podobné technologie

 

Cookies Vám mohou poskytnout informace na míru při navštěvování internetových stránek. Cookies jsou textové soubory, které internetová stránka může posílat do Vašeho prohlížeče, a které jsou ukládány na Váš systém. Cookies můžete odmítnout, spravovat a vymazávat pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Některé internetové stránky používají cookies k zapamatování Vámi zvolených preferencí i při návratu na tyto internetové stránky. Soubory cookies ukládané na Vašem zařízení obsahují například informace o zemi, kterou jste si vybrali, nebo Vaše online nastavení pro návštěvu stránek. Cookies neukládají jména jednotlivců, emaily, adresy, čísla kreditních karet ani telefonní čísla. Stránky shromažďují neidentifikovatelné údaje od návštěvníků, které nám pomáhají poskytovat lepší služby zákazníkům. Například sledujeme domény, které lidé navštěvují, a měříme návštěvnost na internetových stránkách, ale děláme to tím způsobem, že údaje jsou neidentifikovatelné. TD SYNNEX používá tyto údaje k analýze trendů, vytváření statistik a zlepšování poskytování služeb zákazníkům.

 

Naše webové stránky využívají technologie (marketingového) retargetingu od služeb Google AdWords, Facebook, AddThis a LinkedIn. Naše webové stránky dále využívají služeb Google Analytics za účelem analýzy návštěvnosti. Pokud se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, využíváme také službu ActiveCampaign, která sleduje Váš pohyb na našich stránkách. Informace získané z cookies používaných pro tyto účely jsou zasílány poskytovatelům těchto služeb, kteří sídlí v USA (třetí zemi). Tyto společnosti nicméně splňují podmínky systému předávání osobních údajů mezi EU a USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield, čímž osvědčily, že dodržují relevantní principy ochrany soukromí stanovené v Privacy Shield dohodě.

 

Funkce sociálních sítí

 

TD SYNNEX poskytuje funkce sociálních sítí, které Vám umožňují sdílet údaje s Vašimi sociálními sítěmi a komunikovat s TD SYNNEX přes různé stránky sociálních sítí. Vaše užívání těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení Vašich údajů v závislosti na konkrétní dané funkci. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady a nastavení zpracování osobních údajů sociálních sítí, které používáte, abyste se ujistili, že rozumíte tomu, které údaje mohou být shromažďovány, použity a sdíleny těmito stránkami. Tyto funkce můžete kdykoliv zablokovat.

 

Bezpečnost osobních údajů

 

Dodržujeme veškeré zákonné požadavky a používáme přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, uveřejněním, změnami a zničením. TD SYNNEX Vás bude informovat v případě, že se dozvíme o narušení bezpečnosti Vašich osobních údajů (dle příslušných právních předpisů) uložených u nás nebo pro nás.

 

Přístup k osobním údajům

 

V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů můžete být oprávněni požadovat určité informace o osobních údajích, které jsme o Vás uložili; požadovat k nim přístup, žádat jejich opravu, doplnění, vymazání a přenos nebo požadovat omezení zpracování nebo podávat námitky proti zpracování; také máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.cz. Za účelem výkonu výše uvedených práv, nebo pokud máte nějaké otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Pokud potřebujete aktualizovat nebo změnit Vaše osobní údaje, můžete se přihlásit do svého účtu nebo nás kontaktovat na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

TD SYNNEX si vyhrazuje právo na odmítnutí žádosti o přístup nebo smazání osobních údajů v rozsahu, v jakém není přístup či smazání uloženo příslušnými právními předpisy.

 

Jako ochranu proti podvodným žádostem o přístup k osobním údajům si TD SYNNEX vyhrazuje právo ověřit Vaši totožnost tím, že bude vyžadovat dodatečné informace, které nám umožní potvrdit totožnost subjektu, který požádal o přístup, a to před tím, než umožníme přístup nebo provedeme jakékoliv změny.

 

Právo vznést námitky

 

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat na emailovou adresu: privacy.cz@tdsynnex.com. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme.

 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Doba uchovávání

 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není požadována nebo povolena příslušnými právními předpisy delší doba uchovávání.

 

Dodatečná ustanovení

 

Děti a mladiství

 

Vědomě neshromažďujeme údaje dětí (jak je tento termín definován příslušnými právními předpisy v dané zemi) a ani na ně necílíme naše webové stránky.

 

Váš souhlas a změny

 

Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán) na e-mailové adrese: privacy.cz@tdsynnex.com. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání Vašeho souhlasu také nemá vliv na zpracování, které je prováděno na jiném právním titulu, než je Váš souhlas (například pokud jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, splnění právní povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v příslušných právních předpisech).

 

TD SYNNEX může doplnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů o dodatečné informace týkající se konkrétního ujednání mezi námi a Vámi.

 

TD SYNNEX může čas od času podle svého uvážení změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna, aby bylo v souladu s naší aktuální obchodní praxí. Pokud změníme toto prohlášení o ochraně osobních údajů, informujeme Vás o tom zveřejněním aktualizace na příslušné internetové stránce.

 

Dodržování místních zákonů

 

Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je obecné informování o způsobech zpracování Vašich osobních údajů společnostmi TD SYNNEX. Místní zákony či jiné právní předpisy, které se vztahují na TD SYNNEX („místní zákony“), mohou vyžadovat vyšší standardy než toto prohlášení o ochraně osobních údajů; v takovém případě TD SYNNEX dodržuje platné místní zákony. Ke splnění konkrétních požadavků na ochranu osobních údajů dle místních zákonů mohou být přijata dílčí prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci jednotlivých jurisdikcí.

 

Citlivé osobní údaje

 

Pokud konkrétně nevyžadujeme nebo Vás nepožádáme o poskytnutí zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých osobních údajů), jak jsou tyto definovány příslušnými právními předpisy, žádáme Vás, abyste nám takové údaje neposílali. V případech, kdy můžeme vyžadovat nebo požadovat od Vás poskytnutí zvláštních kategorií osobních údajů, budeme je zpracovávat jen s Vaším výslovným souhlasem nebo za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

 

Dodržování

 

TD SYNNEX bude kontrolovat dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a pravidelně ověřovat, zda je přesné a úplné.

 

Pokud jste přesvědčení, že Vaše osobní údaje byly zpracovány nebo zveřejněny v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás prosím na adrese privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Otázky

 

Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, způsobů ochrany osobních údajů, našeho shromažďování nebo zpracovávání Vašich osobních údajů nebo chcete-li vykonat svá práva, neváhejte se na nás obrátit. Pokud Vás budeme potřebovat kontaktovat ohledně jakéhokoliv problému nebo události, která zahrnuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů, použijeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo doručovací adresu, jež máme k dispozici.